Cài đặt

Cài đặt CLI chung:

npm i -g @lamnhan/testea

Hoặc cài đặt theo dự án:

npm i -D @lamnhan/testea

Sử dụng

Sử dụng như viện:

import { mockService } from "@lamnhan/testea";

const mocked = mockService({
  a: () => 1,
  b: async () => 2,
});

// test begins

Sử dụng CLI để tạo tệp kiểm thử:

testea generate

Tài liệu

Xem thêm tài liệu tại:https://testea.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌