Cài đặt

Cài đặt CLI chung.

npm i -g @lamnhan/seminjecto

Hoặc, cài riêng theo dự án:

npm i -D @lamnhan/seminjecto

Sử dụng

Tạo thư viện Node:

semidi new lib myLib

Tạo ứng dụng CLI:

semidi new cli myCli

Tài liệu

Xem thêm tài liệu tại:https://seminjecto.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌