Cài đặt

Cài đặt thiết kế dữ liệu

npm i -S @lamnhan/schemata

Cài đặt công cụ cho Angular

npm i -S @lamnhan/ngx-schemata

Sử dụng

Sử dụng các giao diện Typescript:

import { Post } from '@lamnhan/schemata';

Sử dụng dịch vụ Angular:

import { PostDataService, PostDataPipeModule } from '@lamnhan/ngx-schemata';

Tài liệu

Xem thêm tài liệu tại:https://schemata.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌