Cài đặt

Cài đặt CLI chung:

npm i -g @lamnhan/ngxer

Hoặc, riêng cho từng dự án:

npm i -D @lamnhan/ngxer

Sử dụng

Thêm tập thiết lập và chỉnh sửa thiết lập trong tệp.ngxerrc.json.

ngxer init

Tiếp theo, xuất các tệp HTML:

ngxer generate

Xem báo cáo các thông tin đã xuất:

ngxer report

Tài liệu

Xem thêm tài liệu tại:https://ngxer.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌