Cài đặt

npm i -S @lamnhan/ngx-useful

Sử dụng

Cung cấp dịch vụ trong mô-đun ứng dụng:

import { AppService } from '@lamnhan/ngx-useful';

@NgModule({
 provides: [AppService]
})

Thiết lập dịch vụ trong thành phần ứng dụng:

class AppComponent {
 constructor() {
  this.initialize();
 }

 private initialize() {
  this.appService
   .setOptions()
   .init();
 }
}

Tài liệu

Xem tài liệu tại:https://ngx-useful.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌