Installation

Cài đặt CLI tất cả trong một:

npm i -g @molacms/cli

Sử dụng

Tạo dự án mới với giao diện trống:

mola new blank myApp

Tài liệu

Xem tài liệu tại:https://mola.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌