Cài đặt

Cài đặt CLI chung.

npm i -g @lamnhan/ayedocs

Hoặc, cài riêng cho từng dự án:

npm i -D @lamnhan/ayedocs

Sử dụng

Tạo tệp và chỉnh sửa những thông số trong tệp tùy theo dự án:.ayedocsrc.js

Tạo tài liệu tự động:

ayedocs generate

Tài liệu

Xem thêm tài liệu tại:https://ayedocs.lamnhan.com

Nếu bạn đọc được thông điệp này thì có nghĩa ứng dụng này không được hỗ trợ trên thiết bị hay trình duyệt của bạn. Đây là nội dung dành riêng cho trường hợp này.
Still working, please wait! 👌Vẫn còn sống nhăn, xin chờ chút! 👌